1. Hiiumaa Spordikooli (edaspidi Kool) treeningruumides ja territooriumil täidavad õpilased ja õpilase esindajad lisaks Eesti Vabariigi seadustele kõiki Kooliga sõlmitud lepingutest ja käesolevast kodukorrast tulenevaid reegleid ja eeskirju.

2. Kooli meeldiva õppekeskkonna huvides käitub õpilane koolis viisakalt ja lugupidavalt nii kaasõpilaste, treenerite kui ka teiste Koolis viibivate täiskasvanute suhtes.

3. Koolist puudumisel teavitab õpilane või õpilase esindaja sellest Kooli.

4. Õpilane kohustub:
 • kooli õppematerjale, treeningvahendeid ja ruume kasutama heaperemehelikult;
 • riietuma treeningtööks sobivalt, puhtalt ja korralikult, kandma spordijalatseid;
 • mitte kasutama treeningu ajal mobiiltelefoni või muid seadmeid, mis segavad õppetöö läbiviimist;
 • käituma terviseteadlikult – suitsetamine, alkoholi, mokatubaka või muu tervist kahjustava aine tarvitamine ei ole Kooli õpilasele lubatud;
 • jälgima tähelepanelikult treeneri juhiseid ja täitma tema antud ülesandeid;
 • seisma Kooli hea maine ja spordi au eest ning alati järgima „ausa mängu“ põhimõtteid;
 • kõigi oma murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega pöörduma enda eriala treeneri, teiste erialade treenerite või Kooli direktori poole.
5. Õpilasel on õigus:
 • osaleda valitud õpilasesindaja kaudu Kooli hoolekogu töös;
 • saada teavet Kooli, valla ja vabariigi spordikorralduse, spordivõistluste ja spordiürituste kohta;
 • kasutada treeningtöös ja võistlustel Kooli inventari, seadmeid, spordivarustust ning spordirajatisi;
 • kasutada Kooli sümboolikaga sportlikku vormiriietust.
Hiiumaa spordikooli kodukord on kinnitatud SA Hiiumaa Spordikool juhatuse otsusega 12. mail 2015. a.