Kooli kodukord

ÜLDPÕHIMÕTTED

Hiiumaa Spordikooli (edaspidi kool) kodukord sisaldab õppurite ja töötajate (treenerid, juhendajad, direktor, edaspidi treener) omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.

Kooli tegevuses osaledes käitutakse ja räägitakse omavahel viisakalt, vastavalt üldinimlikele eetika-, moraali- ja käitumisnormidele.

Kooli igapäevane treeningtegevus toimub vastavalt iga treeningrühma ajakavale.

Kooli õppurid ja treenerid juhinduvad spordis kehtivatest ausa mängu (Fair Play) põhimõtetest https://eadse.ee/spordieetika-ja-aus-mang/ ja Eesti dopinguvastastest reeglitest https://eadse.ee/antidoping/antidoping-alamleht-1/eesti-dopinguvastased-reeglid/.

Treenerid ja õppurid esindavad ennast ning oma kooli väärikalt ja ei kahjusta avalikus ruumis (avalikud kohad ja sündmused, suhtlus internetis, meedia vahendusel jne ) kooli mainet.

 ÕPPURIL ON ÕIGUS:

 • saada treeneritelt teavet koolikorralduse, treenimisvõimaluste ja hindamise kohta;
 • saada treeneritelt teavet valla ja vabariigi spordikorralduse, spordivõistluste ja spordiürituste kohta;
 • kasutada kooli tegevuses osaledes sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult kooli ja koostööpartnerite inventari, seadmeid, varustust ning spordirajatisi;
 • võistelda spordivõistlustel kooli, koostööpartneriks oleva klubi ja omavalitsuse nimel;
 • kasutada kooli sümboolikaga spordiriietust;
 • avaldada soovi osaleda kooli hoolekogu töös;
 • osaleda õpilaste esindajana või esindaja kaudu kooli hoolekogu töös;
 • teha treeneritele ettepanekuid koolikorralduses muutuste sisseviimiseks;
 • moodustada koolis õpilasesindus;
 • kasutada treeningul treeneri loal ja eesmärgipäraselt mobiilse tehnoloogia vahendeid;
 • pöörduda oma õiguste kaitseks direktori, oma treeneri, valla lastekaitsetöötaja või mõne muu lastekaitsega tegeleva isiku poole;
 • lahkuda koolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides. 

ÕPPUR ON KOHUSTATUD:

 • täitma kooli kodukorda ning treenerite seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
 • suhtuma treeningutel osalemisse vastutustundega ning hoidma treeningul töörahu;
 • lapsevanema või hooldaja (edaspidi lapsevanem) abil või ise teatama oma treenerile hiljemalt tund enne treeningu algust (ratsutamises hiljemalt 4 h enne trenni algust), kui õppur ei saa treeningul osaleda;
 • ise või lapsevanema abil teavitama oma treenerit pikemaajalisest treeningutest puudumisest;
 • riietuma treeningtööks sobivalt ja puhtalt ning välitreeningutel temperatuurile ja ilmastikutingimustele vastavalt;
 • kandma treeningutel sobivaid spordijalatseid;
 • olema treeningu läbi viimise kohas piisava ajavaruga, et treening saaks kogu rühmale alata tunniplaanis ette nähtud ajal;
 • jälgima treeneri juhiseid ja täitma treeningul tema antud ülesandeid;
 • käituma kooli tegevuses osaledes endale ja teistele ohutult, järgima ohutusnõudeid;
 • kasutama kooli ja koostööpartnerite inventari, seadmeid, varustust ja spordirajatisi sihtotstarbeliselt ning heaperemehelikult;
 • ise või lapsevanema abil hüvitama koolile või koostööpartnerile teadlikult või hoolimatusest tekitatud materiaalse kahju;
 • ise ja lapsevanema abil käituma terviseteadlikult, hoolitsema isikliku hügieeni eest, toituma mitmekesiselt ja piisavalt, magama vanusele kohaselt, arvestama treeningutel üldhariduskooli ja huvitegevuste kogukoormusega. 

TREENER ON KOHUSTATUD:

 • järgima oma tegevuses treenerite eetikakoodeksit https://eok.ee/treenerid/treenerite-eetikakoodeks
 • lähtuma treeningute korraldamisel eriala õppekavast;
 • arvestama treeningute läbi viimisel õppurite ea, võimete ja oskustega;
 • olema treeningu läbi viimise kohas piisava ajavaruga, et saaks treeninguga alustada tunniplaanis ette nähtud ajal;
 • tagama sportimistingimuste sobivuse ja ohutuse konkreetsele rühmale;
 • omama treeningpaigas esmaabivahendeid ja telefoni vältimatu abi kutsumiseks. 

TREENINGTEGEVUS

Treeningtegevust reguleerib spordiala õppekava ja tunniplaan, mis on õppurile ja lapsevanemale kättesaadav           https://hiiumaa.huviregister.ee

Välitingimustes ei toimu treeningud:

 • ettevalmistava astme rühmas -15 kraadi tajutava temperatuuriga ja sellest külmema ilma korral;
 • treening- ja meisterlikkuse astme rühmades -20 kraadi tajutava temperatuuriga ja sellest külmema ilma korral.
Võimalikest treeningaegade muudatustest teavitab treener õppureid ja lapsevanemaid oma rühmaga kokku lepitud infokanalis (nt Messengeri rühm).

Treeningut alustab ja lõpetab treener.

Õppur ei näri treeningu ajal nätsu.

Õppur joob treeningu käigus ainult enda joogipudelist.

Õppur ei võta treeningule kaasa mobiiltelefoni ega teisi heli ja pildi salvestusvahendeid, välja arvatud juhul kui sellise vahendi kasutamine toimub treener ettepanekul. Treeneril on õigus konfiskeerida loata treeningul kaasas olevad esemed ja tagastada need õppurile treeningu lõpus.

Treener või juhendaja võib ebaviisakalt või teiste treeningtegevust häirivalt käitunud õppuri treeningult eemaldada.

Treener võib treeningule hilinenud õppurit mitte treeningule lubada. 

TUNNUSTAMINE

Vähemalt kord aastas, reeglina juunikuus, võib treeneri ettepanekul direktori käskkirjaga kinnitatult kooli tänukirjaga ja/või meenega tunnustada:

 • õppurit heade saavutuste eest;
 • õppurit ja tema perekonda hea koostöö eest aastate lõikes;
 • koolielu edendamise või kooli esindamise eest õppurit või õppurite gruppi, kes on silma paistnud ühiskondliku aktiivsusega.
Eriala võistlusperioodil võib õppuri või õppurite grupi jooksvad tunnustamised avaldada kooli kodulehel ja/või sotsiaalmeedias. 

TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

Eesmärgiga mõjutada õppurit kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist kooli tegevuse käigus, võib õppuri suhtes rakendada tugi- ja mõjutusmeetmeid.

Õppuri suhtes rakendatud tugi- ja mõjutusmeetmetest teavitatakse lapsevanemat telefonikõnega või e-kirja teel.

Õppuri suhtes võib rakendada tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse kava rakendamine, tugispetsialisti teenuse vajadusele osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks,
 • õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga,
 • treeningult eemaldamine,
 • treeningutele mitte lubamine. 

VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE, JUHTUMIST TEAVITAMISE NING SELLE LAHENDAMISE KORD

Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik kooli õppurid ja treenerid.

Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õppur pöördub lähedaloleva treeneri poole, kes osutab esmast abi ja vajaduse korral pöördub juhtumi lahendamiseks direktori poole.

Ulatuslikuma vägivalla juhtumi korral teavitab õppur või lapsevanem või treener kooli direktorit. Vajadusel kaasab direktor juhtumi lahendamiseks valla sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja või politsei. 

ÕPPURI KOOLIST VÄLJAARVAMINE

Õppuri koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, kui:

 • lapsevanem või täisealine õppur on koolile esitanud sellekohase taotluse;
 • õppur on täitnud kooli lõpetamise õppekavalised tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
 • õppuri eest on tasumata kahe kuu õppetasu;
 • õppur ei kuulu vanuse poolest enam kooli õppurite hulka.

Kodukord on kinnitatud 17.veebruaril 2021 direktori käskkirjaga nr 2021/6.