Õppetasu mittehiidlastele
Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi spordikooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb spordikooli kulude katmisel või õpilase seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. (Hiiumaa Spordikooli põhimäärus §1 p 6)

Kui Spordikooli tegevuses soovib osaleda õppur, kelle ametlik elukoht ei ole Hiiumaal, on õppuri vanematel võimalik oma elukohajärgsest omavalitsusest taotleda garantiikirja kohamaksu tasumise kohta. Sellisel juhul õppur maksab õppetasu 18 eurot ning tema kohalik omavalitsus ... eurot. Tallinna linnaga on Hiiumaa vallal september-mai perioodiks vastastikuse arveldamise leping, nii et tallinlased ei pea garantiikirja taotlema.

Kui kohalik omavalitsus ei soostu õppuri kulude katmisel osalema, peab õpilase seaduslik esindaja tasuma igakuiselt kogu õpilaskoha maksumuse: 18+...=... eurot. (2021/22 õa oli summa 105 eur).

Analoogselt tasub Hiiumaa Vald nende hiidlaste eest, kes õpivad teiste omavalitsuste hallatavates lasteaedades, koolides ja huvikoolides.