Õppetasu mittehiidlastele
Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi spordikooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb spordikooli kulude katmisel või õpilase seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. (Hiiumaa Spordikooli põhimäärus §1 p 6)

2021.aasta munitsipaal(huvi)koolide tegevuskulude arvestuslikud maksumused on Hiiumaa Vallavalitsuse 25.novembri 2020 korralduses nr 637 .  Hiiumaa Spordikooli puhul on õppekoha arvestuslik maksumus 97 eurot, arvestades õppurite  poolt õppetasu maksmist.

Kui Spordikooli tegevuses soovib osaleda õppur, kelle ametlik elukoht ei ole Hiiumaal, on õppuri vanematel võimalik oma elukohajärgsest omavalitsusest taotleda garantiikirja kohamaksu tasumise kohta. Sellisel juhul õppur maksab õppetasu 15 eurot ning tema kohalik omavalitsus 97 eurot. Tallinna linnaga on Hiiumaa vallal vastastikuse arveldamise leping, nii et tallinlased ei pea garantiikirja taotlema.

Kui kohalik omavalitsus ei soostu õppuri kulude katmisel osalema, peab õpilase seaduslik esindaja tasuma igakuiselt kogu õpilaskoha maksumuse: 15+97=112 eurot.

Analoogselt tasub Hiiumaa Vald nende hiidlaste eest, kes õpivad teiste omavalitsuste hallatavates lasteaedades, koolides ja huvikoolides.